BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Zadzwoń do nas! tel. 506 813 500 Napisz do nas! e-mail: biuro@lewandowski-budownictwo.pl

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Nadzór inwestorki to profesjonalne zarządzanie całym procesem budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie, a ponadto jest jedną z najważniejszych osób w całym procesie inwestycyjnym. W świetle polskiego prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego (razem z inwestorem, kierownikiem budowy, projektantem), zatem posiada zarówno obowiązki, jak i prawa.

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje kontrolę co do zgodności realizowania inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami technicznej wiedzy budowlanej. Ponadto monitoruje jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych. Do obowiązków inspektora należy także kontrolowanie jakości wyrobów, a co się z tym wiąże, eliminowanie tych wadliwych i niedopuszczalnych w pracach budowlanych. Nadzór inwestorski to sprawdzanie i odbiór wszelkich robot budowlanych, które ulegają zakryciu (np. zbrojenia konstrukcji, ułożenie izolacji) lub zanikaniu (deskowanie, rusztowanie). Inspektor nadzoru inwestorskiego musi uczestniczyć w próbach oraz odbiorach technicznych instalacji, przewodów kominowych, urządzeń technicznych. Na jego obowiązki składa się także przygotowywanie i udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywanie ich do użytkowania. Co więcej, inwestor może także kontrolować rozliczenia budowy.

Podstawowe uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyposażony w prawa, o charakterze władczym. Najważniejszym prawem jest możliwość żądania od kierownika budowy usunięcia lub poprawienia nieprawidłowości, które powodują zagrożenie. Inwestor może zalecić przeprowadzenie prób lub badań, nawet tych związanych z odkryciem robót czy elementów zakrytych. Na polecenie inspektora kierownik budowy powinien przedstawić ekspertyzy z prowadzonych robót budowlanych oraz dowodów stosowania odpowiednich wyrobów i urządzeń technicznych.

Na polecenie inspektora kierownik budowy powinien przeprowadzić potrzebne poprawki, a nawet ponowne przeprowadzenie prac budowlanych, jeżeli dotychczasowe były wadliwe. Ponadto inspektor może całkowicie wstrzymać trwające roboty budowlane, o ile ich kontynuacja może spowodować zagrożenie, niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.